FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति

नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ पश्चात संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ , प्रदेश, स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुरुपमा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय , कार्यपालिका र न्यायिक कार्य समेतको कार्य विभाजन भएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने विवादको न्यायिक निरुपण गर्न कानुनि व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको  संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट राप्ती गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिः   

         

                                                                                           

                    श्री कमलापति चौधरी                                                                                          श्री ईश्वरी परियार                                                                                श्री गोविन्द बहादुर कुवर क्षेत्री

                            संयोजक                                                                                                          सदस्य                                                                                                          सदस्य

                        ९८४७९०३२३७                                                                                                ९८२२९१६२१५                                                                                             ९८४७८४०८५४