FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति

आर्थिक वर्ष Post date Document
राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समितिमा ५८ वटा विवाद उपर छलफल तथा प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, 2021, July 15 - 1:29pm PDF icon आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा न्यायिक समिति.pdf
राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समितिमा ५८ वटा विवाद उपर छलफल ७७/७८ Thursday, 2021, July 15 - 12:04pm
राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७५/७६ Wednesday, 2021, April 28 - 10:37am PDF icon राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५.pdf
राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति विवाद दर्ता तथा मिलापत्रको ब्यहोरा २०७६.०७७ ७६/७७ Wednesday, 2021, April 28 - 10:29am PDF icon राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति विवाद दर्ता तथा मिलापत्रको ब्यहोरा 2076-77.pdf
आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन तथा दर्ता भएका विवादहरुको विवरण ७६/७७ Wednesday, 2021, April 28 - 10:24am PDF icon आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन तथा दर्ता भएका विवादहरुको विवरण.pdf
राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति विवाद दर्ता तथा मिलापत्रको ब्यहोरा २०७४।०७५ ७४/७५ Wednesday, 2021, April 28 - 10:19am PDF icon राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति विवाद दर्ता तथा मिलापत्रको ब्यहोरा 2074-75.pdf
राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति विवाद दर्ता तथा मिलापत्रको ब्यहोरा २०७५।०७६ ७५/७६ Wednesday, 2021, April 28 - 10:13am PDF icon राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति विवाद दर्ता तथा मिलापत्रको ब्यहोरा 2076-77.pdf
न्यायिक समितिः गाउपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति ७७/७८ Wednesday, 2021, April 28 - 10:07am