FAQs Complain Problems

कार्यसम्पादन करार सम्झौता

आर्थिक वर्ष Post date Document
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:43pm PDF icon अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (2).pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:42pm PDF icon स्वास्थ्य शाखा.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:41pm PDF icon शिक्षा शाखा प्रमुख.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:40pm PDF icon सुचना प्रविधि शाखा.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र रोजगार सेवा केन्द्रका शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:38pm PDF icon रोजगार सेवा केन्द्र.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पुर्वाधार तथा भवन नियमन शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:37pm PDF icon पुर्वाधार तथा भवन नियमन.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:36pm PDF icon योजना शाखा प्रमुख.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:36pm PDF icon राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पंजिकरण ईकाइ प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:35pm PDF icon पंजिकरण ईकाई.pdf
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पशु विकास शाखा प्रमुख बिच कार्य सम्पादन करार सम्झौता। ७९-८० Tuesday, 2023, July 11 - 11:34pm PDF icon पशु सेवा विकास प्रमुख शाखा.pdf

Pages