FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राप्ती गाउँपालिकाका लागि बालविवाह,धुम्रपान,मद्यपान,लागुपदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध तथा फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन र अन्य चेतनामूलक सडकनाटकसम्बन्धी प्रतिवेदन ७९-८० Oct 8 2023 - 12:19pm PDF icon Report Rapti Vibration.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०८० आ.व. २०७९/८० ७९-८० Aug 30 2023 - 11:14am PDF icon सार्वजनिक सेवा मापदण्ड final.pdf
आ.व. २०८०/८१ को राप्ती गाउँपालिकाको वार्षिक खरिद योजना । ८०/८१ Aug 8 2023 - 6:49pm PDF icon वार्षिक खरिद योजना.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण GESI Audit Report) ७९-८० Jun 19 2023 - 10:48am PDF icon GESI AUDIT Report of Rapti RM.pdf
Preparation of Rural Municipality Transport Master Plan (RMTMP) ७७/७८ Dec 7 2022 - 1:48pm PDF icon Rapti Rural Municipality Final Report1.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई आ.व. २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन ७८/७९ Jul 22 2022 - 9:25pm PDF icon report final.pdf, PDF icon photo.pdf
राप्ती गाउँपालिका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति,२०७८ GESI strategy ७८/७९ Jul 19 2022 - 4:24pm PDF icon GESI Strargy Plan Rapti RM.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण २०७७/०७८ ७८/७९ Jul 19 2022 - 12:04pm PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना ( Revenue Improvement Action Plan- RIAP ) राप्ती गाउँपालिका दाङ । ७८/७९ Jul 11 2022 - 10:54pm PDF icon RIAP Report Rapti 5-26.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सम्बन्धी कार्यविधि । ७८/७९ Dec 20 2021 - 1:47pm PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि .pdf

Pages