FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Preparation of Rural Municipality Transport Master Plan (RMTMP) ७७/७८ Dec 7 2022 - 1:48pm PDF icon Rapti Rural Municipality Final Report1.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई आ.व. २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन ७८/७९ Jul 22 2022 - 9:25pm PDF icon report final.pdf, PDF icon photo.pdf
राप्ती गाउँपालिका लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति,२०७८ GESI strategy ७८/७९ Jul 19 2022 - 4:24pm PDF icon GESI Strargy Plan Rapti RM.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण २०७७/०७८ ७८/७९ Jul 19 2022 - 12:04pm PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना ( Revenue Improvement Action Plan- RIAP ) राप्ती गाउँपालिका दाङ । ७८/७९ Jul 11 2022 - 10:54pm PDF icon RIAP Report Rapti 5-26.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सम्बन्धी कार्यविधि । ७८/७९ Dec 20 2021 - 1:47pm PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
राप्ती गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) योजना-२०७८ ७८/७९ Dec 17 2021 - 10:42pm PDF icon वास योजना पुस्तक.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परिक्षण प्रतिवेदन (GESI Audit report) राप्ती गाउँपालिका दाङ ७७/७८ Dec 17 2021 - 8:49pm PDF icon GESI Audit Report.pdf, PDF icon Event report of Rapti RM.pdf, PDF icon GESI Mainstreaming Workshop Rapti RM.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (Capacity Development plan) (आ.व. २०७८/०७९ देखि २०८०/८१) ७८/७९ Oct 31 2021 - 12:55pm PDF icon Rapti CD.pdf
स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रति कार्य योजना -२०७७/७८ ७७/७८ Apr 25 2021 - 12:10pm PDF icon Final DPRP of Rapti RM.pdf

Pages