FAQs Complain Problems

गाउँपालिका कर्मचारीहरुको कार्य विवरण

आर्थिक वर्ष Post date Document
राप्ती गाउँपालकिको कृषि शाखाको कार्य विवरण ७९-८० Monday, 2023, July 17 - 2:04pm
राप्ती गाउँपालकिका कार्यालय सहयोगीहरुको कार्य विवरण । ७९-८० Monday, 2023, July 17 - 2:03pm PDF icon कार्यालय सहयोगीहरु.pdf
राप्ती गाउँपालकिाको जिन्सी तथा खरिद ईकाइको कार्य विवरण । ७९-८० Monday, 2023, July 17 - 2:03pm PDF icon जिन्सी शाखा.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखाको कार्य विवरण । ७९-८० Monday, 2023, July 17 - 2:02pm PDF icon राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा (1).pdf
राप्ती गाउँपालिकाको पशु विकास तथा सहकारी शाखाको कार्य विवरण ७९-८० Monday, 2023, July 17 - 2:01pm PDF icon पशु विकास तथा सहकारी शाखा.pdf
राप्ती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजकको कार्य विवरण । ७९-८० Monday, 2023, July 17 - 2:01pm PDF icon स्वास्थ्य शाखा (1).pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्य विवरण ७९-८० Friday, 2023, July 14 - 10:30am PDF icon सूचना प्रबिधि शाखा.pdf