FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र २०७४

आर्थिक वर्ष Post date Document
राप्ती गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली । ७७/७८ Sunday, 2021, December 19 - 4:36pm PDF icon २.कार्य विभाजन नियमावली,२०७४.pdf
बैठक सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:34pm PDF icon बैठक सञ्चालन कार्यविधि,२०७४.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:33pm PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली,२०७४.pdf
प्रमाणीकरण नियमावली,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:33pm PDF icon प्रमाणीकरण नियमावली,२०७४.pdf
आधारभूत शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:32pm PDF icon आधारभूत शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४.pdf
खाद्य सुरक्षा निर्देशिका,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:32pm PDF icon खाद्य सुरक्षा निर्देशिका,२०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण ईजाजत कार्यविधि,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:31pm PDF icon घ वर्गको निर्माण ईजाजत कार्यविधि,२०७४.pdf
कार्य विभाजन नियमावली,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:14pm PDF icon २.कार्य विभाजन नियमावली,२०७४.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:14pm PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
मर्मत संभार विशेष कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:13pm PDF icon मर्मत संभार विशेष कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७४.pdf