FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राप्ती गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली,२०७४ ७६/७७ Apr 8 2021 - 4:06pm PDF icon २.कार्य विभाजन नियमावली,२०७४.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ Apr 5 2021 - 12:05pm PDF icon १०.विपद ब्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७५.pdf
राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५ ७७/७८ Apr 4 2021 - 11:30am PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
राप्ती गाउँपालिका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ Dec 8 2020 - 4:13pm PDF icon राप्ती गाउँपालिका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
आ.व. २०७७/७८ का लागी यस गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन। ७७/७८ Sep 9 2020 - 12:49pm PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन .२०७७.pdf
आ.व २०७७/७८ का लागी यस राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन । ७७/७८ Sep 9 2020 - 12:48pm PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ Aug 16 2020 - 11:06am PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक २०७७.pdf
खाद्य स्वच्छता तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा विक्री बितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ ७५/७६ Feb 7 2019 - 12:00pm
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ Feb 7 2019 - 11:51am PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ,२०७५ ७५/७६ Aug 24 2018 - 11:59am PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन ,२०७५.pdf

Pages