FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/७८ को बाह्रौं बैठक २०७८ साल असार १० गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:09pm PDF icon २०७८-०३-१०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बाह्रौं बैठक २०७८ साल असार १० गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:09pm PDF icon २०७८-०३-१०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को एघाह्रौं बैठक २०७८ साल जेठ २३ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:08pm PDF icon २०७८-०२-२३.pdf

आ.व. २०७७/७८ को दशौं बैठक २०७८ साल वैशाख १६ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:02pm PDF icon २०७८-०१-२६.pdf

आ.व. २०७७/७८ को नवौ बैठक २०७७ साल चैत्र २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 3:59pm PDF icon २०७७-१२-१५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को आठौ बैठक २०७७ साल चैत्र ०४ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 3:58pm PDF icon २०७७-१२-०४.pdf

आ.व. २०७७/७८ को सातौ बैठक २०७७ साल फागुन २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 1:29pm PDF icon २०७७-११-२५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को छैठौँ बैठक २०७७ साल माघ २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:57pm PDF icon २०७७-१०-२५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को पाँचौ बैठक २०७७ साल पौष ५ गतेको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:53pm PDF icon २०७७-०९-०५.pdf

आ.व. २०७७/७८ को चौथो बैठक २०७७ साल कार्तिक २० गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:44pm PDF icon २०७७-०७-२०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को तेस्रो बैठक २०७७ साल आश्विन ०९ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:41pm PDF icon २०७७-०६-०९.pdf

आ.व. २०७७/७८ को दोस्रो बैठक २०७७ साल भाद्र ०६ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:34pm PDF icon २०७७-०५-०६.pdf

आ.व. २०७७/७८ को पहिलो बैठक २०७७ साल श्रावण २५ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:23pm PDF icon २०७७-०४-२५.pdf

आ.व. २०७६/७७ को उन्नैसौं बैठक २०७७ साल आषाढ १० गतेको निर्णय ।

७६/७७ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:16pm PDF icon २०७७-०३-१०.pdf

आ.व. २०७६/७७ को अठारौं बैठक २०७७ साल आषाढ ०८ गतेको निर्णय ।

७६/७७ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 12:10pm PDF icon २०७७-०३-०८.pdf

Pages