FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र २०७५

आर्थिक वर्ष Post date Document
स्थानीय तहबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:45pm PDF icon स्थानीय तहरबाट गरिने बजार अनुगमन नेर्देशिका,२०७५.pdf
संघ संस्था दर्ता ऐन,२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:43pm PDF icon संघ संस्था दर्ता ऐन,२०७५.pdf
वडा कार्यालयबाट आर्थिक कारोबार संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:43pm PDF icon वडा कर्यलय बाट आर्थिक कारोबार संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
विविध खर्च सञ्चलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:42pm PDF icon विविध खर्च सञ्चलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५.pdf
कृषक समूह सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:42pm PDF icon कृषक समूह सञ्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन-२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:25pm PDF icon जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन-२०७५.pdf
विपद ब्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:20pm PDF icon १०.विपद ब्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७५.pdf
राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:19pm PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि २०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ,२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:19pm PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन ,२०७५_0.pdf
मेशीनरी औजार सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ ७७/७८ Saturday, 2021, April 24 - 8:18pm PDF icon मेशीनरी औजार सञ्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf

Pages