FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र २०७९

आर्थिक वर्ष Post date Document
राप्ती गाउँपालिकाको बालश्रम निवारण सम्बन्धी रणनीति २०७८ (२०७८-२०८५) ७८/७९ Thursday, 2022, May 26 - 11:44am PDF icon Bal Shram.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको बाल संरक्षण नीति- २०७८ ७८/७९ Thursday, 2022, May 5 - 11:56am PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको बाल संरक्षण नीति- २०७८.pdf
बाल सञ्जाल गठन र सहजीकरण निर्देशिका २०७८ ७८/७९ Thursday, 2022, May 5 - 11:50am PDF icon बाल सञ्जाल गठन र सहजीकरण निर्देशिका २०७८.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ Thursday, 2022, May 5 - 11:43am PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको बाल कोष सञ्चालन कार्यविधि-२०७८.pdf
स्थानीय बाल अधिकार समिति सञ्चालन कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ Thursday, 2022, May 5 - 11:39am PDF icon स्थानीय बाल अधिकार समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ Monday, 2021, December 27 - 11:17am PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (WASH) सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७८ ७८/७९ Sunday, 2021, August 15 - 1:16pm PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८.pdf
राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७८ ७८/७९ Sunday, 2021, August 15 - 1:02pm PDF icon राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf