FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन

स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन

स्थार्नीय तहमा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा  व्यवस्था गर्नन बर्नेको ववधेयक प्रस्तावर्ना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्र्न पाउर्ने र्नागररकको मौलिक अलधकारको संरक्षण गर्नन, प्राकृलतक स्रोतको समुचित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापर्न गर्नन, वातावरण र ववकासबीि सन्तुिर्न कायम गर्न नतथा प्राकृलतक स्रोत, वातावरण र जैववक ववववधताको संरक्षण 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Poll

के तपाई गाउँपालिकाको काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?