FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को निति तथा कार्यक्रम / अनुमानित आय व्यय विवरण

 

हाम्रो राप्ती गाउँपालिका कार्यक्रमको अंक ६९ मा ५ औ गाउँ सभामा प्रस्तुत गरिएको राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को अनुमानित आय व्यय विवरण बजेट प्रस्तुति समाबेश गरिएको छ । हेर्ने प्रयास गर्नु होला ।https://www.youtube.com/watch?v=2jB3gscJaTg&t=254s

 

 

हाम्रो राप्ती गाउँपालिका कार्यक्रमको अंक ६८ मा राप्ती गाउँपालिकाको ५ औ गाउँ सभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को निति तथा कार्यक्रम समाबेश गरिएको छ । हेर्ने प्रयास गर्नु होला ।https://www.youtube.com/watch?v=etiMHOZDWZE

आ.व. २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रमको लिङ्कः https://www.youtube.com/watch?v=2jB3gscJaTg

आर्थिक वर्ष: