FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति

नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ पश्चात संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ , प्रदेश, स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुरुपमा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय , कार्यपालिका र न्यायिक कार्य समेतको कार्य विभाजन भएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने विवादको न्यायिक निरुपण गर्न कानुनि व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको  संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट राप्ती गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिः 

                                                                                                                                                         

                 श्री कमलापति चौधरी                                                                       श्री ईश्वरी परियार                                                                   श्री गोविन्द बहादुर कुवर क्षेत्री                            

                       संयोजक                                                                                        सदस्य                                                                                        सदस्य                        

                 ९८४७९०३२३७                                                                               ९८२२९१६२१५                                                                             ‍९८४७८४०८५४