FAQs Complain Problems

राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५

राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५

गाउँसभाबाट स्वीकृत मिति २०७५।०३।१६
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः न्यायिक समितिले प्रचलित कानून बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तय गरी स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रतिको जनविश्वास कायम राखीरहनको लागि प्रचलनमा रहेको संघीय कानूनमा भए देखि बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
    नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा ९१० बमोजिम राप्ती गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: