FAQs Complain Problems

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४

राप्ती गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कमचमारी व्यिस्थापन गने सम्बन्िी  कायवमिधि, २०७५   
राप्ती गाउँपालिकाले उपलब्ि गराउने सेिा प्रिाह र विकास धनमामणको कायमलाई व्यिस्स्थत र प्रभािकारी बनाउन यस गाउँपाधलकाको लाधग नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको कमचमारी दरिस्न्दको अधिनमा रवह प्राविधिक कमचमारीको ररक्त पदमा करार सम्झौताका आिारमा सेिा करारमा धलने कायलमाई व्यिस्स्थत गनकमा लाधग राप्ती गाँउ कायमपाधलकाले धमधत २०७५र०२ र११ मा यो कायवमिधि स्िीकृत गरी जारी गरेकोछ । 

 

 

 

 

अपलोड ः सञ्चार संयोजक तिर्थराज ज्ञवाली   ९८४७८४५१२१

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: