FAQs Complain Problems

समाचार

राप्ती गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष२०७७.७८ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय कर तथा शुल्क लगाउने तथा राजस्व संकलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गर्र्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम बमोजिम राप्ती गाउँँपालिकाको छैठौँ गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: