FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५/७६ को पाँचौ बैठक २०७५ साल असोज ०८ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:36am PDF icon २०७५-०६-०८.pdf

आ.व. २०७५/७६ को चोथो बैठक २०७५ साल भाद्र २६ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:35am PDF icon २०७५-०५-२६.pdf

आ.व. २०७५/७६ को तेस्रो बैठक २०७५ साल भाद्र १५ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:34am PDF icon २०७५-०५-१५.pdf

आ.व. २०७५/७६ को दोस्रो बैठक २०७५ साल साउन २० गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:33am PDF icon २०७५-०४-२०.pdf

आ.व. २०७४/७५ को २४औ बैठक २०७५ साल अषाढ २२ गतेको निर्णय ।

७४/७५ Sep 8 2021 - 11:32am PDF icon २०७५-०३-२२.pdf

आ.व. २०७५/७६ को पहिलो बैठक २०७५ साल साउन ०६ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 11:30am PDF icon २०७५-०४-०६.pdf

२३औ बैठक २०७५ साल आषाढ १५ गतेको निर्णय ।

७४/७५ Sep 8 2021 - 11:28am PDF icon २०७५-०३-१५.pdf

२२औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०३/०९

७४/७५ Dec 14 2020 - 3:07pm PDF icon २२ २०७५-०३-०९.pdf

२१औं गाउँकार्यपालिका बैठक मिति २०७५/०२/३०

७४/७५ Dec 14 2020 - 3:06pm PDF icon २१ २०७५-०२-३०.pdf

Pages