FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५/७६ को २७औं बैठक २०७६ साल आषाढ ०८ गतेको निर्णय

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:29pm PDF icon २०७६-०३-०८.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २६औं बैठक २०७६ साल आषाढ ०३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:26pm PDF icon २०७६-०३-०३.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २५औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ २३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:23pm PDF icon २०७६-०२-२3.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २४औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ २१ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:22pm PDF icon २०७६-०२-२१.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २३औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ १३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:21pm PDF icon २०७६-०२-१३.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २२औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ १२ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:18pm PDF icon २०७६-०२०१२.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २१औं बैठक २०७६ साल बैशाख २४ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:17pm PDF icon २०७६-०१-२४.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २०औं बैठक २०७५ साल चैत्र ३० गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:16pm PDF icon २०७५-१२-३०.pdf

आ.व. २०७५/७६ को उनाईसौं बैठक २०७५ साल चैत्र १३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:15pm PDF icon २०७५-१२-१३.pdf

आ.व. २०७५/७६ को अठारौं बैठक २०७५ साल फाल्गुन २७ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 2:13pm PDF icon २०७५-११-२७.pdf

आ.व. २०७५/७६ को सत्रौं बैठक २०७५ साल फाल्गुन १० गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 1:53pm PDF icon २०७५-११-१०.pdf

आ.व. २०७५/७६ को चौधौं बैठक २०७५ साल माघ ०७ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 1:51pm PDF icon २०७५-१०-०७.pdf

आ.व. २०७५/७६ को सोह्रौ बैठक २०७५ साल माघ २५ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 12:23pm PDF icon २०७५-१०-२५.pdf

आ.व. २०७५/७६ को पन्ध्रौ बैठक २०७५ साल माघ १४ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 12:12pm PDF icon २०७५-१०-१४.pdf

आ.व. २०७५/७६ को तेर्हौ बैठक २०७५ साल पुष २९ गतेको निर्णय ।

७५/७६ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 8 2021 - 12:06pm PDF icon २०७५-०९-२९.pdf

Pages