FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/७९ को अषाढ १० बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:51pm PDF icon 2079-3-10.pdf

आ.व. २०७८/७९ कोअषाढ ६ बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:50pm PDF icon 2079-3-6.pdf

आ.व. २०७८/७९ को जेष्ठ २५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:49pm PDF icon 2079-2-25.pdf

आ.व. २०७८/७९ को जेष्ठ १२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:49pm PDF icon 2079-2-12.pdf

आ.व. २०७८/७९ को फाल्गुन १९ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:48pm PDF icon 2078-11-19.pdf

आ.व. २०७८/७९ को पुष १९ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:47pm PDF icon 2078-11-19.pdf

आ.व. २०७८/७९ को छैठौं बैठक २०७८ साल पुष ११ गतेको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:46pm PDF icon 2078-9-11.pdf

आ.व. २०७८/७९ को पाँचौ बैठक २०७८ साल पुष ९ गतेको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:45pm PDF icon 2078-9-8.pdf

आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो बैठक २०७८ साल कार्तिक ७ गतेको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:43pm PDF icon 2078-7-7.pdf

आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो बैठक २०७८ साल भाद्र २५ गतेको निर्णय ।

७८/७९ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:43pm PDF icon 2078-5-25.pdf

आ.व. २०७८/७९ को पहिलो बैठक २०७८ साल साउन २८ गतेको निर्णय ।

७९-८० गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु May 24 2023 - 2:42pm PDF icon 2078-04-28.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बाह्रौं बैठक २०७८ साल असार १० गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:09pm PDF icon २०७८-०३-१०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बाह्रौं बैठक २०७८ साल असार १० गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:09pm PDF icon २०७८-०३-१०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को एघाह्रौं बैठक २०७८ साल जेठ २३ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:08pm PDF icon २०७८-०२-२३.pdf

आ.व. २०७७/७८ को दशौं बैठक २०७८ साल वैशाख १६ गतेको निर्णय ।

७७/७८ गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु Sep 14 2021 - 4:02pm PDF icon २०७८-०१-२६.pdf

Pages