FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५/७६ को २९औं बैठक २०७६ साल आषाढ १९ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:31pm PDF icon २०७६-०३-१९.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २८औं बैठक २०७६ साल आषाढ १० गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:31pm PDF icon २०७६-०३-१०.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २७औं बैठक २०७६ साल आषाढ ०८ गतेको निर्णय

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:29pm PDF icon २०७६-०३-०८.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २६औं बैठक २०७६ साल आषाढ ०३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:26pm PDF icon २०७६-०३-०३.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २५औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ २३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:23pm PDF icon २०७६-०२-२3.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २४औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ २१ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:22pm PDF icon २०७६-०२-२१.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २३औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ १३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:21pm PDF icon २०७६-०२-१३.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २२औं बैठक २०७६ साल जेष्ठ १२ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:18pm PDF icon २०७६-०२०१२.pdf

आ.व. २०७५/७६ को २१औं बैठक २०७६ साल बैशाख २४ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 8 2021 - 2:17pm PDF icon २०७६-०१-२४.pdf

Pages