FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ७६/७७ आषाढ २७ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 24 2021 - 12:10pm PDF icon २०७७-०३-२७.pdf

आ.व. ७६/७७ आषाढ १० गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 24 2021 - 12:08pm PDF icon २०७७-०३-१०.pdf

आ.व. २०७६/७७ श्रावण २७ गतेको निर्णय ।

७६/७७ Sep 24 2021 - 12:02pm PDF icon २०७६-०४-२७.pdf

आ.व. २०७५/७६ आषाढ १३ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 24 2021 - 11:58am PDF icon २०७६-०३-१३.pdf

आ.व. २०७५/७६ आषाढ १० गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 24 2021 - 11:57am PDF icon २०७६-०३-१०.pdf

आ.व. २०७५/७६ आषाढ ८ गतेको निर्णय ।

७५/७६ Sep 24 2021 - 11:51am PDF icon २०७६-०३-०८.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बाह्रौं बैठक २०७८ साल असार १० गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 4:09pm PDF icon २०७८-०३-१०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को बाह्रौं बैठक २०७८ साल असार १० गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 4:09pm PDF icon २०७८-०३-१०.pdf

आ.व. २०७७/७८ को एघाह्रौं बैठक २०७८ साल जेठ २३ गतेको निर्णय ।

७७/७८ Sep 14 2021 - 4:08pm PDF icon २०७८-०२-२३.pdf

Pages